ตั้งนามสกุลมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ นามสกุลเสริมดวง  รับตั้งนามสกุล
ตั้งนามสกุลมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ นามสกุลเสริมดวง รับตั้งนามสกุล

วันที่เผยแพร่: 7 ธันวาคม 2560


"เลือกใช้นามสกุลมงคล ตั้งนามสกุลเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกหลาน . "

ตั้งนามสกุลมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ นามสกุลเสริมดวง  รับตั้งนามสกุล

yesตั้งนามสกุลมงคล ตั้งนามสกุลใหม่ นามสกุลเสริมดวง  รับตั้งนามสกุล เสริมดวงชาตาให้แก่วงศ์ตระกูลyes

        ในอดีตการเริ่มใช้นามสกุลนั้นได้เริ่มมีมาตั้งแต่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดให้มีการตั้งนามสกุลขึ้นมาเพื่อความเป็นสากลเหมือนกับประเทศทางตะวันตก  นามสกุล เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีเผ่าพันธุ์หรือวงศ์สกุลที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ  การตั้งนามสกุลใหม่จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะถือเป็นสิ่งที่จะติดตัวไปจนถึ่งรุ่นลูกรุ่นหลาน
        หลายๆคนสงสัย หากต้องการ ตั้งนามสกุล หรือ หานามสกุลให้เป็นมงคลจะตั้งอย่างไรดี  โดยเฉพาะในความเชื่อคนไทยมีความเชื่อในเรื่องการตั้งนามสกุลมงคล กันมาอย่างยาวนาน การตั้งนามสกุลทีดีนั้นต้องตั้งให้ถูกหลักเลขศาสตร์ที่ดีเป็นมงคล ความหมายของนามสกุลนั้นก็ต้องมงคลด้วย นามสกุลที่ดีนั้นจำเป็นต้องใช้แล้วดีกับทุกๆคน  เพื่อความสุขสวัสดิ์ของตัวท่าน ญาติพี่น้อง และลูกหลานในอนาคต  การตั้งนามสกุลมงคลนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก  เพราะนามสกุลที่จัดตั้งใหม่นั้นไม่สามารถที่ซ้ำในทะเบียนราชได้  และก็ควรจะมั่นใจจริงๆว่านามสกุลที่คุณจะเปลี่ยนนั้นถูกต้องตามหลักเลขศาสตร์ นามสกุลใหม่ที่คุณใช้นั้นก็จะเป็นนามสกุลที่ดี และส่งผลดี 100% เลยละค่ะ

 

enlightenedตัวอย่างบางส่วน นามสกุลที่อ.ชัญได้เคยตั้งมีดังนี้ enlightened

 

นามสกุล

ความหมาย

เลขศาสตร์

เธียรนิติฐาดล นักปราชญ์ผู้มีขุมทรัพย์อันเจริญ 59
กิตติธนปกรณ์ ผู้ที่มีความรู้และความสุขอันเจริฐ 59
พัฒนภิญญาดล ผู้ที่มีความรู้สร้างความเจริญรุ่งเรือง 41
ปุญญอภิวัฒนา ผู้ที่มีปัญญาอันเจริญ 41
เอกธนนรากุล สายตระกูลผู้ที่เป็นหนึ่งในทรัพย์ที่เจริญรุ่งเรือง 36
อัศวภัชรกุล สายตระกูลที่ยิ่งใหญ่และมีความเจริญ 42
พชรเหมสกุล สายตระกูลแห่งทองคำและเพชร 41
พิสิฐจิรกุลกิจ สายตระกูลที่มีกิจการอันประเสริฐและรุ่งเรืองยืนนาน 65
พัชรวราสินธุ์ ผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 59
ธัญญธราทรัพย์ ผู้ที่มีทรัพย์สินมหาศาล 59
ทรัพยภักดิ์โภคิน ผู้ที่มีความจงรักภักดี ร่ำรวยไปด้วยทรัพย์มหาศาล 63
ฐิติอิทธินันท์ ผู้ที่มีความสุขในขุมทรัพย์อันเจริญ 63
ปุญญธนาสกุล สายตระกูลผู้มีปัญญา สร้างทรัพย์สินมหาศาล 36
ธราสกุลวาณิชย์ สายตระกูลแห่งการค้าขายที่มีความเจริญในแผ่นดิน 59
ปุญญธาราสกุล สายตระกูลผู้มีปัญญา 36
กีรติเมธานนท์ นักปราชญ์ผู้มีเกียรติและอำนาจ 51
เปรมธาราโชติ ผู้ที่มีความสุขและความเจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 36
ปิติเปรมวิวัฒน์ ผู้มีความสุขในความเจริญ 63
นิธิธราสกุล สายตระกูลที่ครอบครองขุมทรัพย์ในแผ่นดิน 41
โชติฐิติเมธานนท์ นักปราชญ์ผู้มีความสุขในขุมทรัพย์อันเจริญ 65
วราเจริญภิวัฒน์ ผู้ที่ทำอะไรก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง 63
ธนจิรกานต์ ผู้ที่เป็นที่รัก ที่ร่ำรวยไปด้วยสมบัติมหาศาล 42
ชยธาดากีรติ ผู้ที่มีเกียรติและอำนาจแห่งชัยชนะ 36
วัชรสกุลกิจ สายตระกูลที่มีกิจการมั่นคง แข็งแกร่งดั่งเพชร 42
อิทธิวิวัฒนกุล สายตระกูลแห่งอำนาจ ที่มีแต่ความเจริญ 55
เมธาอัครโยธิน นักปราชญ์ที่มีความกล้าหาญ อันเป็นเลิศ 55
ทรัพย์ธราภักดิ์ ผู้ภักดีของแผ่นดินที่มีทรัพย์ 63
สินธปกรณ์ ผู้ที่ใช้ความรู้สร้างทรัพย์สิน 41
ธนหิรัญกิจ ผู้ที่มีกิจการเป็นขุมทรัพย์แห่งทองคำ 41
อัศววัฒน์สกุล สายตระกูลที่ยิ่งใหญ่ ที่มีความเจริญรุ่งเรือง 65
ศิรินรากิตตินนท์ ผู้ที่มีความสุขในความเจริญรุ่งเรือง และเป็นสิริมงคล 64
ภักดีศิรินรกุล สายตระกูลที่มีความเป็นสิริมงคลและผู้จงรักภักดี 50
ธารธาราวรโชติ ผู้ที่มีความเจริญอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดั่งสายน้ำ 41
ธนกาญจนสกุล สายตระกูลผู้ที่มีขุมทรัพย์เป็นทองมหาศาล 41
ปุญญวัฒนดล ผู้ที่ใช้ปัญญานำพาไปสู่ความเจริญ 36
วรภัทรศิริสกุล สายสกุลที่มีความดีงามประเสริฐ   54
ธนาอัครโสภณ ผู้เต็มไปด้วยทรัพย์สินและความงาม 45
ธาดาศิริกุล สายสกุลผู้สร้างความดีงามอันประเสริฐ 41
วรภัทรจันทรา ผู้มีความดีงามประเสริฐดั่งดวงจันทร์ 41
จันวราสกุล สายสกุลของผู้มีความดีงามดุจพระจันทร์ 41
นิติพัฒนกุล ผู้มีแบบแผนและมีการพัฒนา 51
พัฒนโชติวรกุล สายสกุลของผู้มีความดีงามและเจริญรุ่งเรือง 51
จิรอรรถธาดา  ผู้สร้างทรัพย์สมบัติมาอย่างยาวนาน   36
ธาดากิจวรกุล สายสกุลของผู้ที่มีความดีงามและมีกิจการที่เจริญรุ่งเรือง   36
วีระกิตธาดา สายสกุลที่มีความกล้าหาญ   36
ภัทรธีระทรัพย์  นักปราชญ์ผู้มีทรัพย์   63
ธาดาวรวงศ์ สายสกุลของผู้สร้างความดีงาม   41
ธนาปรีชาสกุล สายสกุลที่มีความสามารถและมีทรัพย์  41
วรภัทรจิรธาดา สายสกุลที่เปี่ยมไปด้วยความดีงาม   41
วราภัชระสกุล  สายสกุลที่เปี่ยมไปด้วยความดีงาม   41
เตชะวงศ์วรากุล  สายสกุลที่มีอำนาจและมีความดีงามอันประเสริฐ  54
โสภณวัชรากุล สายสกุลที่มีความดีีงามและเข้มแข็งดุจเพชร  42
เจริญเกียรติปรีชา ผู้สร้างความเจริญและความดีงามน่ายกย่อง  56
ภัทรวรภิรมย์ ตระกูลผู้เจริญ และมีความน่ายินดี   51
พัฒนปรีชากุล สายสกุลที่มีพรแห่งความเจริญ  45
พัฒนาวรวงศ์  ผู้ที่นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่วงศ์ตระกูล  55
กิตติวริศสกุล สายสกุลที่มีชื่อเสียง ความเจริญดั่งพรอันประเสริฐ   51
เกียรติก้องปรีดา ผู้ที่มีการงานเจริญรุ่งเรื่อง มีชื่อเสียง  55
ปรีชาวัชรเมธี ผู้ที่มีความสามารถและ ปัญญาเป็นเลิศ 50
ปรีดาศิริกุล สายสกุลที่มีศิริมงคล และน่ายินดี 42
เกียรติภัชรสกุล สายสกุลที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน   55
นันทเจริญสกุล สายสกุลผู้สร้างความยินดีและความเจริญ   50
กิจธนะวรกุล สายสกุลผู้สร้างกิจการที่มีความรุ่งเรือง 42
วรเตชะทรัพย์ ผู้ที่มีทรัพย์  และความดีอันน่ายกย่อง   55
หิรัญวัฒนาสกุล ตระกูลที่เงินทองเจริญงอกงาม 55
ภัชรวัฒนาสกุล สายสกุลนักปราชญ์ที่เจริญ 45
ศิริรักษ์โกศล สายสกุลผู้ทำการค้าอันสง่าสงาม   59
ทรัพย์ภัทรสกุล  สายสกุลที่มีทรัพย์อันประเสริฐ   59
ธนทรัพย์ปรีชา  ผู้ที่มีหน้าที่การงานและทรัพย์   59
บวรกิจวัฒนา ผู้ที่ทำกิจการรุ่งเรือง และยั่งยืน  42
ปรียาธนะสกุล สายสุกลของผู้สร้างความรุ่งเรือง และเป็นที่รัก  50
กิจธาดาวงศ์ สายสกุลที่มีกิจการที่เจริญรุ่งเรือง 42
วัฒนาภัชรสกุล สายสกุลที่มีความเจริญ และประเสริฐ  45
ปรีชาเตชะสกุล สายสกุลที่มีความสามารถ น่ายกย่อง 42
พิชญโพธิวัฒน์  นักปราชญ์ผู้มีปัญญาที่เจริญ   65
จิรวราพงศ์  ผู้มีความสง่างาม ความดีมายาวนาน   51
ธาดาวรวงศ์ เชื้อสายผู้สร้างความดี   41
ธนาปรีชาสกุล  ผู้มีขุมทรัพย์อันดี และรุ่งเรือง 41
ภักดีวัชรสกุล  เผ่าพันธ์ุที่มีความจงรักภักดี 45
ปัญจรักษ์โภคิน มีความมั่งคั่งและและปกป้องสมบัติ 56
เกียรติขจรพงษ์ เผ่าพันธ์ุที่มีเกียรติเลืองลือไปไกล 64
ขจรพงษ์สกุล สกุลที่มีชื่อเสียงที่เลืองลือไปไกล 50
ภักดีวัฒนากุล สกุลที่มีความภักดีและความเจริญ 41
ภัทรโสภณภักดี ผู้มีความดีงามและจงรักภักดี 41
ธนะปรีดากุล สกุลที่ร่ำรวยและมีความสุข 36
ศิริกิจวัชรโชติ ผู้มีชื่อเสียงในด้านความดีงามดั่งพระอินทร์  59
ภัททกิจโภคิน ผู้มีความดีงามอันประเสริฐ 36
จันทรโสภากุล สกุลที่มีความสวยงามดุจดวงจันทร์ 41
ภิรมย์วัชรกุล สกุลที่มีความความสุข 55
อัศวรักษ์โกศล นักรบผู้รักษาความดี 63
จันทรวัชรโภคิน ผู้มีทรัพย์และความเจริญรุ่งเรืองดั่งดวงจันทร์  54
ก้องวณิชกุล ตระกูลพ่อค้าที่มีชื่อเสียง 36
ทวีทรัพย์ธาดา  ผู้สร้างทรัพย์สินให้มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง 55
อรรถเศรษฐากุล สกุลเศรษฐีผู้มีทรัพย์ 50
อัครวัชรโยธิน ผู้บริบูรณ์ด้วยทรพัย์สมับัติ 59
อัครเดชโชติสกุล สายสกุลที่มีอำนาจวาสนาเป็นที่เลื่องลือ 51
ภัทรโสภณรักษา ผู้รักษาความประเสริฐความดีงาม  41
อรรถจิรานนท์ ผู้มีความสุขและมีทรัพย์สมบัติที่ยั่งยืน 50
เมธีวัชรโสภณ นักปราชญ์ผู้มีความดีงามดั่งพระอินทร์  51
ธนพัฒน์โชคสกุล สายสกุลที่มีอำนาจวาสนาเป็นที่เลื่องลือ 63
ธนเกียรติ์โภคิน ผู้มีมากด้วยทรัพย์สมบัติและมีเกียรติ 65
เกียรติบวรสกุล สายสกุลที่มีเกียรติ 56
นันทพิวัฒน์ ผู้มีความรุ่งเรืองและมีความสุข 54
ภัทรโสภณรักษา ผู้รักษาความประเสริฐความดีงาม  41
อรรถคุณากรณ์ บ่อเกิดแห่งความดี และทรัพย์สินเงินทอง 45
ภัทรกิจโสพันธุ์ สายสกุลที่มีความดีงาม 63
สุวรรณเวชธาดา ผู้ที่สร้างเงินทอง 42
ปัทมกุลเดชาสกุล ตระกูลของผู้ที่มีอำนาจและมีความสะอาดผุดผ่องดุจดั่งบัว 41
วรารักษ์เมธานนท์ ผู้มีปัญญาและความดีงามอันประเสริฐ 65
ก้องวัฒนะกุล สายสกุลของมีชื่อเสียงและมีความเจริญรุ่งเรือง 41
วีระโภคินสกุล นักปราชญ์อันมีทรัพย์สมบัติ 54
วีริยะโสภณสกุล  ตระกูลผู้มีความรุ่งเรือง 65
เมธาพงศ์นิธิกุล สายสกุลที่มีปัญญาและมีความเจริญรุ่งเรือง 63

heartค่าบริการสำหรับการตั้งนามสกุลheart

 

Package1    3 นามสกุล + 2 ฤกษ์ในการเปลี่ยนนามสกุล 2,999 พิจารณาหลักเลขศาสตร์ประกอบ + นามสกุลสามารถใช้ร่วมกันได้หลายท่าน ) 

Package2    6 นามสกุล + 6 ฤกษ์ ในการเปลี่ยนนามสกุล  3,999   พิจารณาหลักเลขศาสตร์ประกอบ + นามสกุลสามารถใช้ร่วมกันได้หลายท่าน )

enlightenedนามสกุลไพเราะถูกต้องตามหลักภาษาไทยและเสริมดวงชะตาแน่นอนค่ะenlightened

 

.........................................................................

Promotion พิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่น่ารัก

 

โปรมหาเฮง(ชื่อพร้อมนามสกุล)

ราคา 6,998.-

เหลือเพียง 5,998.-!!!

นามสกุลมงคล-ชื่อมงคล

โปรชื่อพร้อมนามสกุลพลิกดวง

ราคา 19,982.-

ลดพิเศษทันที 50%

เหลือเพียง 7,999.-!!!

..........................................................................................

 

 

 

smiley รีวิวการตั้งนามสกุล ที่อ.ชัญได้เคยตั้งมีดังนี้ smiley

 

 

 

 

 Tags: ตั้งนามสกุล, นามสกุลมงคล,ตั้งนามสกุลใหม่ , ตั้งนามสกุลมงคล

← ย้อนกลับ

theluckyname
theluckyname
theluckyname